گالری تصاویر

ساخت عدسی مخزن

نمایش تمام عکس ها
ساخت عدسی مخزن

مخزن قزلجه آق امام

نمایش تمام عکس ها
مخزن قزلجه آق امام

پروژه شهید رجایی

نمایش تمام عکس ها
پروژه شهید رجایی

پروژه شهید رجایی

نمایش تمام عکس ها
پروژه شهید رجایی

پروژه شهید رجایی

نمایش تمام عکس ها
پروژه شهید رجایی

پروژه شهید رجایی

نمایش تمام عکس ها
پروژه شهید رجایی

پروژه شهید رجایی

نمایش تمام عکس ها
پروژه شهید رجایی

پروژه شهید رجایی

نمایش تمام عکس ها
پروژه شهید رجایی

لوله گذاری خط 250

نمایش تمام عکس ها
لوله گذاری خط 250

پروژه اصلاح شبکه آب گرگان

نمایش تمام عکس ها
پروژه اصلاح شبکه آب گرگان

تسطیح کف ترانشه

نمایش تمام عکس ها
تسطیح کف ترانشه

حفاری ترانشه

نمایش تمام عکس ها
حفاری ترانشه

لوله گذاری لوله چودن سایز 300

نمایش تمام عکس ها
لوله گذاری لوله چودن سایز 300

جمع آوری پازل فرش

نمایش تمام عکس ها
جمع آوری پازل فرش

پروژه اتفاقات آب گرگان

نمایش تمام عکس ها
پروژه اتفاقات آب گرگان

پروژه اتفاقات آب گرگان

نمایش تمام عکس ها
پروژه اتفاقات آب گرگان

پروژه اتفاقات آب گرگان

نمایش تمام عکس ها
پروژه اتفاقات آب گرگان

پروژه اتفاقات آب گرگان

نمایش تمام عکس ها
پروژه اتفاقات آب گرگان

آبیاری تحت فشار

نمایش تمام عکس ها
آبیاری تحت فشار

آبیاری تحت فشار

نمایش تمام عکس ها
آبیاری تحت فشار

آبیاری تحت فشار

نمایش تمام عکس ها
آبیاری تحت فشار

آبیاری تحت فشار

نمایش تمام عکس ها
آبیاری تحت فشار

آبیاری تحت فشار

نمایش تمام عکس ها
آبیاری تحت فشار

ریختن خاک سرندی

نمایش تمام عکس ها
ریختن خاک سرندی

تسطیح کف ترانشه

نمایش تمام عکس ها
تسطیح کف ترانشه

حفاری کانال

نمایش تمام عکس ها
حفاری کانال

کشیدن نوار خطر

نمایش تمام عکس ها
کشیدن نوار خطر

پروژه مخزن دانشمند

نمایش تمام عکس ها
پروژه مخزن دانشمند

پروژه مخزن دانشمند

نمایش تمام عکس ها
پروژه مخزن دانشمند

پروژه مخزن دانشمند

نمایش تمام عکس ها
پروژه مخزن دانشمند

پروژه مخزن دانشمند

نمایش تمام عکس ها
پروژه مخزن دانشمند

پروژه مخزن دانشمند

نمایش تمام عکس ها
پروژه مخزن دانشمند

پروژه مخزن دانشمند

نمایش تمام عکس ها
پروژه مخزن دانشمند