تاریخچه 

 

شرکت ابیان صنعت شاهوار در تاریخ 25/1/1389 تحت شماره 8025 در اداره ثبت گرگان استان گلستان به ثبت رسیده است.و در تاریخ 25/1/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهار نامه آن به دفتر روزنامه رسمی کثیرالنتشار بصورت آگهی ثبت شده است