بیانیه استراتژیکچشم انداز: 

حضور فعال و مشارکت هرچه بیشتر در پروژه های تصفیه خانه ، ساخت سازه های فلزی آبی و... 

انتقال و استفاده از آخرین تکنولوژی در زمینه فعالیتهای تخصصی شرکت 

 

مأموریت:

جذب و اجرای پروژه های تخصصی به ویژه طراحی و ساخت سازه های آبی ، سازه های هیدرولیکی ، تونلهای آبی و... 

 

ارزش‌ها:

الزام به افزایش کیفیت محصول نهایی تولید شده توسط شرکت به منظور حضور پایدار در عرصه کسب و کار موضوع فعالیت شرکت یاد آور ی مداوم.انتقال تجربه ها و مدیریت دانش ایجاد شده.

حفظ کرامت انسانی در تعاملات و روابط کاری و ارتقا قابلیت و توانایی سرمایه های انسانی شرکت.

همگامی با خواست ها و نیازهای کارفرمایان.

متعهد به رعایت قوانین ملی و بین المللی و معیارهای فنی و مهندسی در طراحی و ساخت و ساز و همچنین انطباق فعالیت های شرکت با عیارهای زیست محیطی. 

پیشگامی و الگو بودن در حوزه فعالیت های سازمان